وبلاگ اختصاصی محمد اسماعیلی جوشقانی
 
مدیریتی - بازاریابی - بازرگانی

Powered by WebGozarداستان کوتاه
نرم افزار کامپیوتر

سوالات فصل یکم درس روش تحقیق

1-     ارتباط بین مسئله با عنوان و موضوع تحقیق چیست؟

2-     ویژگیهای بیانیه ی مساله تحقیق را بنویسید.

3-     3 مورد از ویژگیهای یک چارچوب نظری خوب را بنویسید.

4-     مفهوم چیست؟و روشهای توسعه مفاهیم را توضیح دهید

5-     سازه چیست؟و رابطه انرا با مفهوم تشریح نمایید.

6-     ملاک های ارزشیابی مفاهیم نظری  را توضیح دهید.

7-     مفهوم سازی و تعمیم دادن را تعریف کنید.

8-     یکی از نکات مورد توجه در تعریف واژه را بنویسید.

9-     انواع تعریف را توضیح دهید.

10-  عملیاتی کردن پدیده را تشریح نمایید.

11-  متغیر چیست؟ انواع ان را با ذکر مثال توضیح دهید.

12-  متغیر تعدیل را تعریف کنید.

13-  ارتباط بین متغیرها را با رسم شکل نشان دهید.

14-  متغیر دو ارزشی و متغیر کمی را تعریف کنید.

15-  معرف یا شاخص چیست ؟ و چگونه طبق بندی میشوند؟

16-  فرضیه را تعریف کنید. (حداقل سه تعریف )

17-  انواع طبقه بندی فرضیه ها بنویسید.

18-  انواع روابط موجود در ساختار فرضیه را بررسی نمایید .

19-  چگونگی تبدیل فرضیه های پژوهشی به فرضیه اماری را توضیح دهید.با ذکر مثال

20-  شیو های فرضیه سازی را تشریح کنید.

21-  آگاهی پیشینی و پسینی از قلمرو مکانی تحقیق را بنویسید.

22-  5 مورد از محدودیتهایی که بر سر راه محقق وجود دارد را بنویسید.

سوالات فصل پنجم درس روش تحقیق

1-     تجزیه و تحلیل داده ها چیست؟

2-     مراحل آماده سازی متغیرها برای تجزیه و تحلیل داده ها را توضیح دهید.

3-     کلیات قواعد تجزیه و تحلیل را بنویسید.

4-     چگونگی تجزیه و تحلیل توصیفی را تشریح نمایید.

5-     امار پارامتریک و ناپارامتریک را توضیح داده و کاربرد انها را در تحلیل داده ها بررسی نمایید.

6-     سطح معنی دار بودن و حجم نمونه راتوضیح داده و بنویسید منظور از خطای نوع اول و دوم چیست ؟

7-     مراحل کلی ازمون فرضیه ها را توضیح دهید .

8-     شاخصهای اماری مربوط به متغیرهای اسمی را بنویسید.

9-     تعامل یعنی چه؟

10-  شاخصهای اماری مربوط به متغیرهای ترتیبی را بنویسید.

11-  علت انتخاب شاخص اماری برای ازمون فرضیه ها در روش تحقیق خود را توضیح دهید .نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ توسط اسماعیلی

buy vpn

مطالب جالب